วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

Solution of Global Warming ( แนวทางแก้ไขภาวะโลกร้อน)

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่คุณสามารถทำ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คุณสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงโดยการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดดังต่อไปนี้

This things that you can do to reduce Global Warming. you can help to reduce the demand for fossil fuels, which in turn reduces global warming, by using energy more wisely.

1.ใช้รถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว
: Using a bus than use a car when you go to school.

2. เดินแทนการใช้รถในระยะใกล้ๆ
: Walking instead of using a car in a short distance.

3. เปิดกระจกให้อากาศบริสุทธิ์ แทนการใช้เครื่องปรับอากาศ
: Opening the windows than using air condition.

4.ใช้จักรยานแทนการเดินทางระยะสั้น
: Using bicycle when you go in short distance.

5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้
: Turn off some electronic devices, when it not use.


6. การปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ สร้างความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
: Planting trees is one activity that can reduce global warming. To have fun. And leisure time to be useful as well.

7.หยุดใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะ
:Stop using plastic bags. Then turned to the bag let.


8.ใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ วิธีการช่วยโลกเราเพื่อรอดพ้นจากโลกร้อน
: Promote “ How to help this world from the Global warming” by using forward mail and blog.

แนวทางในแก้ปัญหาเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและงบประมาณรายเดือนของคุณในระยะยาว

These solutions will take you a long way toward reducing your energy use and your monthly budget.


เราจะเห็นได้ว่าโลกร้อนเป็นปัญหาที่เราต้องรีบเร่งแก้ไข เราไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลหาคำตอบเพื่อการแก้ปัญหานี้ ทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนจากกิจวัตรประจำวันโดยให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น : เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นเพียงวิธีที่เหมาะสมเพื่อช่วยโลกของเราก่อนที่จะสายเกินไป
we have seen Global Warming is a dramatically urgent and serious problem. We don't need to wait for governments to find a solution for this problem: each individual can bring an important help adopting a more responsible lifestyle: starting from little, everyday things. It's the only reasonable way to save our planet, before it is too late.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น