วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

ป่าไม้


การตัดไม้ทำลายป่ากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่เขตร้อนชื้นของโลก ส่วนป่าในพื้นที่สภาพอากาศแบบอื่นๆ ส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบไปแล้วจากฝีมือของมนุษย์ ป่าไม้ถูกโค่นทำลายหรือไม่ก็ถูกสงวนเอาไว้ หรืออาจถูกตัดแล้วปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลอยู่ 2ประการที่ว่าทำไมป่าดงดิบในปัจจุบันจึงตกอยู่ในอันตราย ประการแรกก็คือ การใช้เครื่องจักรในการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ ประการที่สองคือการที่โลกต้องการผลผลิตจากป่าไม้อย่างมาก ป่าดงดิบเหล่านี้เป็นแหล่งไม้ซุงแหล่งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพราะการที่โลกเราต้องการไม้ที่ป่าเหล่านี้มีอยู่ พวกมันจึงถูกตัดไปมากมาย อย่างไรก็ตาม นักวิยาศาสตร์ก็ต้องการที่จะโน้มน้าวประเทศต่างๆ ที่มีพื้นที่ป่าร้อนชื้นเหล่านี้ให้มีการจัดการด้านป่าไม้ เพื่อที่ส่ามันจะได้สร้างผลผลิตได้อีกต่อไป

Forest

Deforestation is occurring most rapidly in tropical regions of the world. Most forests in other climatic areas have already been destroyed or preserved or systematically cut or replanted. There are two reasons why jungles are now in danger. One is the mechanization of longing industry. The second is the world’s hung for forest products. These jungles are the world’s largest and last reserve of timber. Because the world need the wood that these forests supply, they will probably be cut. Scientists, however, want to convince countries with large stands of tropical trees to manage their forests so that they will continue to produce.

Reading Log

เราควรรับประทานผลไม้ ก่อน ระหว่าง หรือหลัง การรับประทานอาหาร

คงเคยได้ยินคำว่า “รับประทานแอปเปิ้ลวันละผล ห่างไกลหมอ” ผลไม้มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเราและยังอุดมไปด้วยวิตามิน และไฟเบอร์ ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ดีรับประโยชน์มากมายจากการรับประทานผลไม้
คำถามที่ว่า จะรับประทานผลไม้ ก่อนอาหารระหว่างรับประทานอาหาร หรือหลังอาหาร จะดีกว่า
ตามปกติโดยทั่วๆไปแล้ว คนเรานิยมรับประทานผลไม้เช่นกับรับประทานของหวาน หลังจากรับประทานอาหารมื้อนั้นๆแล้ว นี่แหละที่ทำให้การย่อยอาหารมีปัญหา
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรจะรับประทานผลไม้ในขณะที่ท้องว่างอย่างน้อยที่สุด 20 นาที ก่อนจะรับประทานอาหารในมื้อนั้นๆ ในผลไม้ต่างๆจะมีน้ำตาลอยู่ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยน้อยกว่า1½ชม. ส่วนการย่อยอาหารที่ทำจากแป้ง โปรตีน และไขมัน จะใช้เวลาในการย่อย และพักอยู่ในท้องนานกว่าผลไม้
ถ้าหากเรารับประทานผลไม้หลังอาหาร ผลไม้ที่รับประทานไปนั้นก็จะไปรวมอยู่กับอาหาที่เพิ่งรับประทานเข้าไป มันก็จะเกิดการบูดเสีย ระหว่างรอการย่อย
ถ้ารับประทานผลไม้เป็นประจำก็ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้ว

Is it better to eat fruits before, during or after a meal?

We have heard of the saying “An apple a day keeps the doctor away”. Fruits are essential in a healthy diet because they are rich in vitamins and fiber. However, to reap the maximum benefits from the fruits that we eat.
Is it best to eat them before, during or after a meal?
In our culture, we often eat fruits as desserts at the end of a meal. Did you know that this could actually cause digestion problems?
Some experts are recommending that fruits should be eaten on an empty stomach, at least twenty minutes before eating a proper meal. Fruits contain simple sugars that are easily digested and take less than half an hour to digest. Other food which contain starch, protein and fast take a longer time to be digested and will stay in our stomachs for a longer period of time.
So, if we eat fruits after our meals, the fruits will be mixed together with what we have previously eaten. This causes the frits to ferment and even rot as they wait to be digested together with other food.
So the next time that we pick up a fruit to eat, remember the simple guidelines and together, we can keep the doctors away.

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

Solution of Global Warming ( แนวทางแก้ไขภาวะโลกร้อน)

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่คุณสามารถทำ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คุณสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงโดยการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดดังต่อไปนี้

This things that you can do to reduce Global Warming. you can help to reduce the demand for fossil fuels, which in turn reduces global warming, by using energy more wisely.

1.ใช้รถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว
: Using a bus than use a car when you go to school.

2. เดินแทนการใช้รถในระยะใกล้ๆ
: Walking instead of using a car in a short distance.

3. เปิดกระจกให้อากาศบริสุทธิ์ แทนการใช้เครื่องปรับอากาศ
: Opening the windows than using air condition.

4.ใช้จักรยานแทนการเดินทางระยะสั้น
: Using bicycle when you go in short distance.

5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้
: Turn off some electronic devices, when it not use.


6. การปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ สร้างความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
: Planting trees is one activity that can reduce global warming. To have fun. And leisure time to be useful as well.

7.หยุดใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะ
:Stop using plastic bags. Then turned to the bag let.


8.ใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ วิธีการช่วยโลกเราเพื่อรอดพ้นจากโลกร้อน
: Promote “ How to help this world from the Global warming” by using forward mail and blog.

แนวทางในแก้ปัญหาเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและงบประมาณรายเดือนของคุณในระยะยาว

These solutions will take you a long way toward reducing your energy use and your monthly budget.


เราจะเห็นได้ว่าโลกร้อนเป็นปัญหาที่เราต้องรีบเร่งแก้ไข เราไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลหาคำตอบเพื่อการแก้ปัญหานี้ ทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนจากกิจวัตรประจำวันโดยให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น : เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นเพียงวิธีที่เหมาะสมเพื่อช่วยโลกของเราก่อนที่จะสายเกินไป
we have seen Global Warming is a dramatically urgent and serious problem. We don't need to wait for governments to find a solution for this problem: each individual can bring an important help adopting a more responsible lifestyle: starting from little, everyday things. It's the only reasonable way to save our planet, before it is too late.

Learning Log ( Out class)

If Clause

If Clause หรือ Condition Clause หมายถึงประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข ขึ้นในเวลาที่ต่างๆ กัน แต่เวลาที่พูดนั้นเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันรูปกริยาที่ต่างกันใน If-clauseเป็นเพียงตัวบ่งให้ทราบว่าเป็น เงื่อนไขแบบใดเท่านั้น

ประโยค If-clause (ประโยคเงื่อนไข) จะประกอบด้วย

1. ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If Clause)

2. ส่วนที่เป็นข้อความหลัก (Main Clause)

....................................................................................


1. If-clause แบบที่1 ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นจริง ประโยค if-clause เป็น present simple ประโยค main-clause จะเป็น future simple
# if-clause ==> v.1
# main-clause ==> will, shall, can, may + v.1

If Clause + future tense
- If it doesn't rain tomorrow, we will have a picnic.
- I will be able to do this exercise if I try.

# ถ้าเป็นความจริงเสมอ main-clause ให้ใช้ present simple
- If the ice falls into the water, it floats.


# กริยาใน main-clause เป็นคำสั่ง หรือ ขอร้อง ให้ใช้ present simple
- If the teacher asks you, tell him the truth. (คำสั่ง)
- If you leave, please turn out the light. (ขอร้อง)


# If-clause แบบที่1นี้ สามารถใช้ should แทน if ได้
- Should he refuse to leave, telephone Mr. John.
= If he refuse to leave, telephone Mr. John.


# unless = if not; ประโยคหลัง unless จะเป็นประโยคบอกเล่า ไม่อย่างนั้นจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
- Malee will not come unless she has time.
- Malee will not come if she has no time.


2. If-clause แบบที่2 ใช้สมมุติในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน ประโยค if-clause เป็น past simple ประโยค main-clause จะเป็น future in the past หรือ conditional tense
# if-clause ==> v.2
# main-clause ==> would, should, could, might + v.1
- If I had more time, I would read more books. [ขณะปัจจุบันนี้ไม่มีเวลามากพอ]
- If I were you, I would not let him say such things. [ใช้ were กับทุกบุรุษ ไม่ใช้ was]


# เราสามารถละ if โดยเอากริยาช่วย were ในประโยค if-clause มาไว้หน้าประโยคแทน
- If he were to leave (If he left) )today, he would be there by Friday.

= Were he to leave today, he would be there by Friday.

3. If-clause แบบที่3 ใช้สมมตุในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย หรือตรงกันข้ามกับความจริงในอดีต ประโยค if-clause เป็น past perfect ประโยค main-clause จะเป็น future perfect in the past หรือ perfect conditional
# if-clause ==> had + v.3
# main-clause ==> would, should, could, might + have + v.3
- If I had had her e-mail address, I would have written to her.


# ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันสังเกตจาก now ให้เปลี่ยน Tense ใน main-clause จาก would have + v.3 เป็น would + v.1
- If there had been no floods last year, the crop would be better now.
# เราสามารถละ if โดยเอากริยาช่วย had ในประโยค if-clause มาไว้หน้าประโยคแทน
- If I had known that, I would have lent you mine.
= Had I known that, I would have lent you mine.

*หมายเหตุ: นอกจากคำว่า if แล้ว ยังมีคำอื่นๆที่ใช้ในประโยคเงื่อนไข ได้แก่
a) suppose หรือ supposing = สมมุติว่า
b) on condition that หรือ on the condition that = โดยมีเงื่อนไขว่า
c) so long as หรือ as long as = ถ้า, ตราบใดที่
d) what if = สมมุติว่า

In linguistics, a protasis is the subordinate clause (the if-clause) in a conditional sentence. For example, in "if X, then Y", the protasis is "if X". The other clause ("then Y") is called the apodosis.

In logic, the apodosis corresponds to the consequent, the protasis to the antecedent.

Examples of protases

  • "...if you had slept well last night."
  • "...if I were a better person..."
  • "...if x <>
  • "If you should go to the circus."
  • "If you value our friendship..."

Learning Log ( Out class)

Noun adjunct

Noun Adjuncts (noun + noun)
In English we can put two nouns together. The first noun is used as an adjective to modify the second noun and is called a noun adjunct. The first noun is almost always singular because it follows the rule for adjectives, which do not have plural forms in English.
N1 N2 can mean that
a. N1 is a kind of N2 (a grammar book is a kind of book)
b. N1 is an object of an implied verb (an apple tree is a tree that produces apples)
It is important to understand that N2 is the thing and N1 is the kind or type:
a rose bush is a busha wrist watch is a watchcomputer paper is paper
N1 is singular, even if the phrase is plural.
Examples:
My mother planted a rose bush in the garden.
I bought a new table lamp.
Bobby takes the school bus to school.
The school ordered fifty new grammar books.
That man makes bird cages.
Mrs. Taylor bought some new baby clothes.We can use a number with N1 to make a compound adjective. Since the number and noun make one unit, we use a hyphen to join them. Note that N1 remains singular because it is being used as an adjective.
Examples:
a three-car garage
a ten-speed bicycle
a twenty-dollar bill
If we use a number to refer to the second noun (how many), we do not use a hyphen:
two grammar books
five rose bushes
We can use a number to refer to the second noun (how many) and a number with the first noun (compound adjective). In that case, there is no hyphen after the first number, but the second number is still used with a hyphen because it forms a compound adjective.
two ten-dollar.

Determiner

Determiners are words that are used with nouns to clarify the noun. They can clarify:
***to define something or someone***to state the amount of people, things or other nouns ***to state possessives***to state something or someone is specific***to state how things or people are distributed***to state the difference between nouns***to state someone or something is not specific
There are different types of determiners. There type of determiner depends on the type of noun. Singular nouns always need a determiner. Plural nouns the determiner is optional. Uncountable nouns the determiner is also optional.
There are about 50 different determiners in the English language they include:
1. Articles: a, an, the
2.Demonstratives: this, that, these, those, which etc.
3.Possessives: my, your, our, their, his, hers, whose, my friend's, our friends', etc.
4.Quantifiers:few, a few, many, much, each, every, some, any etc.
5.Numbers: one, two, three, twenty, forty
6.Ordinals: first, second, 1st 2nd, 3rd, last, next, etc

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning Log in Class ((14-1-2011))

Translation news , there are 5 types of Thai news and 4 types of England news. Including gives the structure of Headline, in the headline doesn’t have Full stop, also article (a, an, the). In addition, use present simple tense in the headline, because it’s makes the news is always new. Moreover, teacher mention to “reading”. Most students don’t like reading, but use free times with Games online or Internet.
I think that reading is the most important thing that we can gain a lot of Knowledge. If we love reading, we will be a person who is having knowledge of the world. I am a person that interested in several book, there are many category of books that is interesting, such as; Magazines, Novels, Comic books, etc. Love reading habits also give us the knowledge from lessons in various subjects. So, we should make a habit for love reading.

Learning Log in Class (17-12-2011)

17-12-11

In this week teacher taught about “If Clause”, there are three types; Present real, Present unreal and Past unreal. In addition gives the types of text to input in the Blog. Moreover, teacher also taught students that should be autonomous learner. This thing is the important for all students, because when we be autonomous learner. We will be intelligent students. One more thing that teacher always told their students, it’s “Self Confident”.
Everybody who is studying in English Major should be have self confident, because it can makes me get a succeed in both learning and working.
We have seen everything that teacher have taught all students, there are the good way for own live.

Structure of “If Clause”
1. Present real (เป็นไปได้ในปัจจุบัน) : If +v1, will / may / can + v1
2. Present unreal (เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน) : If +v2, would / could / might +v1
3. Past unreal (เป็นไปไม่ได้ในอดีต) : If +had+v3, would / should /could / might +v3


Example ;

Present real :

- If I don’t under stand Tranlation2 course thoroughly, I may fail it.
- If she comes, I will go there.
- If you study hard, you will pass an exam.
- If it doesn’t rain this afternoon, I will go to the Ocean.

Present unreal :
- If I were Thaksin, I would not fly to American.

Past Unreal :
- Nobody told me that you were in hospital, If I had known, I would have visited you.

Home work :


1. ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะโทรศัพท์ไปหาเธอเย็นนี้ (Present real)
: If I have enough time, I will call you in this afternoon.

2. ถ้าหิมะตกที่กรุงเทพ ทุกคนคงจะตกใจ (Past Unreal)
: If snowing had at the Bangkok, everybody might frighten.

3. ถ้าเขาไม่พาฉันไปดูหนังเมื่อคืนนี้ ฉันคงจะเสียใจมาก (Past Unreal)
: If he had not took me go to see the movie last night, I could have very sad.

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Lesson Plan

Lesson Plan

Topic Down and Up Unit 1 Interpretation and Giving Opinions

Subject Fundamental English 1 (E21101) Class Lower Secondary 1 Time 3 hours

…………………………………………

Standard T 1.1 Understand and tell the story listened and read the different

media then give opinion and reason

Index M. 1/1 Do according to order, request, suggestion and easy explanation

that listened and Read

Important concept

Students should be able to order, request, astigmatic and negative that mean for themselves, their classmates and closed people correctly by having gone through the language skill method to communicate, especially that emphasize being developed listening, speaking reading and writing together which enables the students to apply in their daily lives confidentially and suitable to good manner and condition of people.

Concept of Learning

Knowledge ;

1. Order, request, suggestion both affirmative and negative that mean for themselves and their classmates and closed people such as Look at the…. / here/ over there. / Say it again/ Read and draw. / Put a/ an… in/ on / under…. / Go to the window and open it. / Take out the book. Open on page 17 and read it. etc.

2. The use of can could/ Please in the request sentences such as Please look up the meaning in a dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can /Could you help me , please ? Excuse me. Could you…? Etc.

Vocabulary: clap hop shake turn borrow

Form of affirmative and negative order: V1 or V1+Obj./ Don’t + V1 or Don’t Obj.

Form of affirmative request : Please+V1+Obj. or V1+Obj. +please.

Question : Can/ could+you+V1+Obj. +please?

Skill/ Method

Method of practices English to communicate by focusing on trying to use in reality and gaining by Listening, Speaking, Reading and Writing skill all together.

Characteristic

1. Use English to communicate confidentially.

2. Use English suitably to manner, time and people.

Combination

Thai learning group using order and request sentences. Hygiene learning and P.E group by designing gestures. Art learning group by drawing pictures along with order.

Ability

1. The ability to communicate, sing songs and show out as gestures and drawing

2. The ability to think as ;

2.1 Analysis the group of words.

2.2 Use reason to discuss

2.3 Apply to use other one syllable verb for each verb and show gestures

2.4 Can draw when hear the sentence and tell what having learnt

Result of Learning

Work done/ kind of work

1. Group work, write/ sing with gestures

2. Single work, speak/ write/ draw/ make gesture the order. Request, suggest sentences

3. Single work to write order, request both affirmative and negative by noting down in the exercise book

Evaluation

Index

Method

Equipment

Percent pass

Index T 1.1 M 1.1 Do the easy order , request, suggestion and explanation listened and read

1.Observe doing

2.Check drawing of order and request

1.Check list

2. Check the result

70%

70%

Method of learning

1. Warm up

1.1students listen to Down and Up song repeatedly and try to sing while the teacher makes gesture.

Down and Up Song

Down and up and clap, clap, clap,

Down and up and clap, clap, clap,

We clap to the left and we clap to the right

Turn around and clap, clap, clap, (walk, nod, hop, shake.. etc.)

1.2 Teacher tells the important words in the song, students read loud

and gesture or tell the meaning of the words.

1.3 Students follow the teacher singing and gesturing.

1.4 Each student group thinks and searches other words to put in the

song and gestures or tell the meaning of the words.

2. Presentation

2.1 Teacher speaks both affirmative and negative order and shows gesture, such as, stand up. Turn right, Turn left, Turn back, Turn around, Point to the window, Sit down.

Don’t sleep in the classroom. Don’t eat food in the classroom. Don’t draw cartoon in the book.

2.2 Teacher shows various order cards, students read, tell the meanings and note down in the exercise book.

2.3 Teacher speaks various requests, shows the cards, students speak after the teacher and make gestures.

Such as :

T : Can/ could you tell me your nickname, please?

S : My nickname is “Tee”.

T : Can/could you close the window, please?

S : Yes, I’ll do now.

T : Can/Could I borrow your pen, please?

S : Yes. Here you are.

2.4Teacher concludes the use of Can/Could please to show the polite request, students note down.

3. Practice

3.1 Students speak order and request in pair with gesture.

3.2 Choose student as a volunteer to speak different orders and requests, the rest do the orders and requests.

3.3 Let student draw pictures for order and requests.

4. Production

4.1 Students show new idea about songs and gestures.

4.2 Students show the chart of other words or drawing for other words in the song.

4.3 Students pair up the picture and order sentences on the table and stick on the board check and read.

5. Wrap up

5.1 Play “Simon Says” game.

5.2 Let students do exercise from the picture given.

Media of learning

1. Song

2. Tapes of affirmative and negative orders.

3. Picture cards and tapes of pair sentences.

4. Work given sheets

5. VCD or DVD players

6. Different side boards, BTS station, understand rail station, cinema hoses and medical sheet, etc.

Result after making learning memo

1. Result

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Problem/obstacle

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Suggestion

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Check list

Name……………………………………….. Number…………………………...

Result

checklist

Checklist

Can do at once

Think for a while then do

Can’t do

Total

Conclusion

2

1

0

16

Pass

Fail

1.Order Open the book to page 15.

2.Order Stand up

3.Order Sit down

4.Order Point to the door.

5.Order Could I borrow your pen, please

6.Request Could you tell me your nickname, please

7.Request Close the window, please.

Request Spell the word “clap”, pleaseNote : Criteria to decide if each student passes must get 70% or 11 marks upward.

Rules to mark the quality of work

Mark

Level

Point to

evaluate

4

3

2

1

Weight Main point

Total

Completed work

The best result of work

Good result of work

Rather complete result of work

Less complete result of work

3

12

Creative thought

Much new, wonderful piece of work

Medium new, wonderful

Piece of work

Less new, wonderful piece of work

Least new, wonderful piece of work

2

8

Assemble

5

20Plan of note to evaluate of work

Condition-

work

Name-

surname

Completion

Creative thought

Total

Conclusion

12

8

20

Pass

FailNote : Criteria to decide if each student passes is that the student must get 70% 0r 14 marks upwards